Genetic and functional diversity of soil bacteria and fungi from different microhabitats in a karst region in Southern China

Xinru Li, Min Zhou, Yidong Mi, Haiyan Chen, Hailei Su, Yuan Wei, Fuhan Guo, Fanfan Wang

ABSTRACT: